عضویت در شبکه آسان خرید

عضویت در شبکه آسان خرید **** نحوه عضویت پذیرندگان کارتهای آسان خرید (فروشندگان کالا و خدمات)

عضویت در شبکه آسان خرید

سپرده گذاران:
هر یک از هموطنان با افتتاح حساب در بانک تجارت و دریافت تجارت کارت و عضویت آسان خرید می توانند کارت آسان خرید رابا اعتباری معادل 90 درصد میزان سپرده تا سقف 2،000،000،000 ریال دریافت نمایند.
سایر مشتریان:
اشخاص حقیقی واجد شرایط می توانند با ارائه یکی  یا ترکیبی از وثائق ذیل و افتتاح حساب نزد شعب بانک تجارت اقدام به دریافت کارت آسان خرید نمایند.
• ملک ارزنده شهری
• سهام پذیرفته شده در تالار اصلی بورس
• اوراق مشارکت
• سفته
کارکنان سازمانها:
مدیران محترم سازمانها می توانند از طریق امضای تفاهم نامه و یا انعقاد قرارداد با بانک، نسبت به معرفی و عضویت پرسنل خود در شبکه آسان خرید اقدام نمایند

نظر بزارید